top of page

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר חברת מניבים סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות") שהנה סוכנות ביטוח בעלת רישיון לעסוק בתיווך בביטוח בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א – 1981. ו/או הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 וכל הוראה מכוחם של חוקים אלה, לרבות תקנות ו/או הוראות וחוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומשכך עלייך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהינך עושה שימוש באתר.

האתר מציע לגולשים לקבל מידע אודות מוצרי ביטוח שונים המשווקים על ידי הסוכנות ו/או על ידי צדדים שלישיים, וכן לקבל מידע בהתאמה אישית או הצעות לרכישת מוצרי ביטוח, כמו למשל, ביטוח חיים, ביטוח בריאות, פנסיה, משכנתא ועוד. יש לשים לב כי מסירת פרטים שגויים או חלקיים עלול לפגוע באיכות השירות או ההצעות אשר ימסרו לך דרך האתר ו/או דרך הסוכנות.

שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת של אתר זה כפופים לתקנון להלן ומשכך חשובה במיוחד קריאת התקנון באופן קפדני והבנתו. השימוש כאמור מעיד כי קראת את התקנון ונתת לו את הסכמתך המלאה.

·         כללי

1.       מטעמי נוחות, מנוסח התקנון בגוף שני, אך הוא מופנה ומחייב את כל המשתמשים ו/או מי מטעמם בשירותים והפעילויות השונות של הסוכנות. כמו כן, תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים כמובן הן לנשים והן לגברים כאחד.

2.       מובהר כי הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הגישה של המשתמש לאתר ולשירותים של הסוכנות בכל שלב שהוא, לרבות במקרה בו המשתמש הפר את הוראות תקנון זה ו/או אם נמצא שהמשתמש מנסה לפגוע בפעילותה התקינה של הסוכנות, בעובדיה, בשמה ו/או מכל סיבה אחרת.

3.       האמור באתר מהווה מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ אישי כאשר אין לראות באמור באתר משום המלצה בדבר כדאיות מוצר ביטוחי או פנסיוני ו/או בדבר כדאיות הביצוע של עסקה כלשהי ו/או המלצה ו/או שידול כלשהו לרכוש מוצר או ביטוח כלשהו. להסרת ספקות, מובהר כי קבלת הצעת מחיר לרכישת מוצרי ביטוחי או פנסיוני כפופה רק לקבלת אישור על הפקת הפוליסה וקבלת הפוליסה עצמה (אליה יצורפו כל התנאים הנלווים לעסקה).

·         שירותי הסוכנות

4.   השירותים, עליהם יחול התקנון, יכללו כל הצעה ו/או שירות אשר תבחר הסוכנות להציע לציבור הגולשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הסוכנות.

5.       מכל מקום, המידע באתר אשר אליו מתייחסות הוראות תקנון זה (בין אם המידע יוצג על ידי הסוכנות ובין אם המידע יימסר על ידי צדדים שלישיים) כולל כל כיתוב ו/או אלמנט חזותי ו/או אלמנט שמע ו/או עיצובם/עיבודם/עריכתם/דרך הצגתם, בכל מדיה דיגיטלית או אחרת, ובכלל זה מלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים, הדמיות, דגימות, קבצי קול או וידאו, נתונים, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, פורמט, ממשק, תו וכיוצ"ב.

6.       מובהר כי שירותי הסוכנות כוללים, מפעם לפעם, גם שירותי דיוור אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר).

7.       דיוור שכזה יכלול דיוור כללי ו/או פרסומי, ישירות למשתמש בשירותים אלו, בהתאם להוראות ולהנחיות שיתנו על ידי הסוכנות מעת לעת (להלן: "הדיוור"). הסוכנות שומרת לעצמה את הזכות לבצע את הדיוור בעצמה או באמצעות שירותי דיוור אשר יסופקו על ידי הצדדים שלישיים. מובהר כי בהסכמתך להיות מנוי על שירות הדיוור ובמתן הסכמתך לתקנון זה, אתה מצהיר ומאשר שידועות לך הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, וכי אתה מסכים במפורש שיישלח לך ע"י הסוכנות דיוור, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) ו/או בכל דרך עתידית רלוונטית.

8.       אתה תוכל להתנתק מהשירות בכל עת, על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק, וכן ע"י פנייה לשירות הלקוחות של האתר. ככל שתבחר להתנתק, תוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה חוזרת לשירות הלקוחות של הסוכנות. בכל מקרה, הסכמתך לעשות שימוש בשירותי הסוכנות כוללת הסכמה להיחשף לפרסום ו/או תכנים מסחריים ו/או שיווקיים שונים, לרבות באמצעות פרסום באתר ו/או הודעות קופצות ו/או "באנרים" ו/או כתבות פירסומיות ו/או כתבות בעלות תוכן שיווקי ו/או כל שימוש אחר שהסוכנות תמצא לנכון כגון: pop up, pop under, פירסום קולי, וידאו וכו' ו/או פרסום בכל דרך אחרת, קיימת או עתידית.

·         קניין רוחני

9.       המידע המוצג באתר כולל קניין רוחני, לרבות סימני מסחר, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, סודות מסחריים ועוד. זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ו/או בתמונות ו/או בתכנים לרבות זכויות השיווק והפרסום וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג, שייכים לסוכנות ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולך לא תהיה כל זכות מכל סוג בהם, מלבד הזכות לשימוש בשירותים הנרכשים על ידך בהתאם לתנאי ההתקשרות אשר יסוכמו באופן נפרד ובכתב בינך לבין הסוכנות.

10.   בכלל האמור, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים מידע המופיע באתר זה ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר במידע המופיע באתר זה, בלא קבלת הסכמה מפורשת של הסוכנות מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הכוונה גם לפרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.

11.   אין באמור באתר או בתוכן, באופן מפורש או בעקיפין, כדי להוות הרשאה ו/או רישיון ו/או זכות לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני של הסוכנות בלא אישור מראש ובכתב של הסוכנות.

12.   אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר. מובהר כי השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007, ואם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הנכם רשאים לפנות באמצעות דואר אלקטרוני בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה, וציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי באתר.

·         שיתופי פעולה ואתרים אחרים


13.   חלקים שונים מהמידע באתר הכלול בשירותי הסוכנות, מוצגים בהתאם להסכמים בין הסוכנות לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים").

14.   השירותים, זכויות היוצרים וקניין רוחני אחר במידע המופיע באתר ו/או בתמונות המוצגות להמחשה עשויות להיות שייכות לצדדים שלישיים ובאחריותם בלבד. הסוכנות אינה אחראית בשום צורה ואופן לתוכנם של השירותים המוצעים למכירה על ידי צדדים שלישיים. בכלל האמור, אם תבחר לגלוש או לעשות שימוש באתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים הרי שאתה תיתן בכך את הסכמתך גם לתקנוני השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתרים אלו.

·         הגבלת אחריות

15.   קבלת הצעת מחיר למוצר ביטוח ו/או שירות פנסיוני כלשהו אינם בבחינת אסמכתא או אישור מחייב לגבי קיומה של פוליסת הביטוח ו/או כתב השירות והכל בכפוף להסכם השירות שיחתם בינך לבין הסוכנות בלבד (בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה באתר ו/או בשירות שהוצע לך – יגברו תנאי הפוליסה הכתובים בלבד).

16.   בכלל האמור, האתר, תוכנו וכל שירות אחר שינתן באמצעותו, כולם עומדים לרשותך כמו שהם וכמו שיהיו זמינים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות שהיא, ובכלל זה, אך לא רק: כל אחריות הנובעת מהזמינות, הדיוק, העדכניות, מהימנות, מוסריות, או האפשרות לשימוש בתוכן ו/או במוצרים שבאתר, כל מצג לעניין בעלות ו/או זכויות קנין אחרות, מצגים לעניין אי הפרה, מצגים לעניין סחירות ו/או תאימות למטרה כלשהי, מצגים הנובעים ממהלך המסחר ו/או השימוש.

17.   ליקויים או טעויות או שיבושים וכדומה, כאמור, אף עשויים לחזור על עצמם, בכלל ואף לאחר שתוקנו. גם בעניין זה, מובהר בזאת כי הסוכנות לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר. בכל מקרה, הסוכנות, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל מי שעושה שימוש במידע המופיע באתר.

18.   האמור בסעיף זה לעיל, יחול, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גם, אך לא רק, בהתייחס לכל נזק ו/או חבות ו/או הוצאה, מכל סוג שהוא, ישירים ו/או עקיפים, שיגרמו לך ו/או לכל אדם ו/או תאגיד אחר כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה של כל טעות, השמטה ו/או פגם בתוכן ו/או כל מחדל מלפעול, טעות, השמטה, הפסקה, פגם עיכוב בפעולה ו/או העברה, וירוס מחשב, רוגלה, כישלון תקשורת, גניבה ו/או השמדה ו/או פגיעה ברשומה, גישה לא מורשית ו/או שימוש ברשומה, לרבות, אך לא רק, בגין עילה שיסודה בחוזה, עילה נזיקית, רשלנות, זכויות יוצרים, לשון הרע ו/או כל עילה אחרת, מכל סוג שהוא, לפי כל דין ו/או הסכם. 

·         רכישת שירותים ומוצרים

19.   ככל שתבחר לרכוש שירותים או מוצרים מהסוכנות, תידרש למסור לסוכנות פרטים שונים כתנאי לביצוע העסקה, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מצב משפחתי, גיל, טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני וכו'. הנך מתחייב שכל הפרטים שתמסור כאמור יהיו נכונים ומדויקים, הן לצורך קבלת המוצר או השירות הרלוונטי והן לצורך יצירת קשר עמך או זיהוי שלך (להסרת ספקות, הסכם התקשרות מסודר המפרט את השירותים, טיבם ומועדם ישלח אליך בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת).

20.   הסוכנות תהיה הבעלים הבלעדיים של כל הפרטים האישיים שמסרת לרבות כאלו שהתקבלו מהאתר, היקף השימוש בו אופן השימוש בו ו/או כל מידע אחר הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. הפרטים ישמרו במאגר המידע של הסוכנות על פי חוק.

21.   רכישה מוצר או שירות תתאפשר לך באמצעות מגוון אפשרויות תשלום, בין אם באמצעות העברה בנקאית או הוראת קבע או תשלום בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי המוכרות בישראל – כולם כפי שיקבע ויוסכם בין הצדדים במסגרת הסכם ההתקשרות. רכישת שירותים באתר תעשה על ידי אדם בן 18 שנים ומעלה או תאגיד מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל בלבד. מובהר כי בשימוש בכרטיס האשראי הנך מצהיר כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף ואתה מורשה עפ"י דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור.

22.   ביטולי עסקה יבוצעו לפי האמור בפוליסת הביטוח ו/או בהתאם להסכם בכתב שישלח במועד ההתקשרות ו/או על פי דין. הסוכנות תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר והשירות ובין אם בתיאור המוצר והשירות או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין או במקרה של כוח עליון.

·         הוראות כלליות

23.   אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ פנסיוני או יעוץ להשקעה או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או כדאיות בחירת מסלול כלשהו. למען הסר ספק, אין האתר מספק שירותי יעוץ השקעות כמשמעם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

24.   השימוש במידע כאמור הינו באחריותך הבלעדית והסוכנות לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. בכלל האמור, מומלץ ולך לבחון את מידת התאמת המידע לצרכיך, וכן מוצע לך להתייעץ באנשי מקצוע מוספים בטרם ביצוע עסקה או רכישת מוצר או שירות כלשהו. בדיקה זו או אי ביצועה תחול עליך לבדך.

25.   הסוכנות שומרת על זכותה לשנות את הוראות תקנון זה וכללי השימוש בשירותי הסוכנות מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

26.   אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את הסוכנות בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות הסוכנות ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימושך בשירותי הסוכנות שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

27.   מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

28.   לפניות בכל שאלה ו/או בנושא נגישות האתר ניתן ורצוי לפנות אלינו בדואר האלקטרוני המופיע בעמוד "צור קשר" והיא תטופל בהקדם האפשרי.

bottom of page