top of page

מדיניות פרטיות

1.       במסגרת השימוש באתר זה, הנהלת האתר עשויה לאסוף עליך מידע באמצעים שלהלן. יובהר, כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור, ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובעצם השימוש באתר, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, שמירה ושימוש במידע באופן המתואר במדיניות זו.

 

2.       האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים ולצורת רבים בצורה שווה.

 

כללי

3.       הנהלת האתר מכבדת את פרטיות הגולשים הנכנסים לאתר ו/או המבצעים הזמנות של מוצרים ושירותים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת הנהלת האתר במידע שנמסר לה על ידך ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מתבצע שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו הגולש נחשף באמצעותו.

 

4.       הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

 

פנייה לקבלת הצעות

5.       במסגרת האתר, באפשרותך לקבל הצעות לרכישת ביטוחי חיים, ביטוח משכנתא, ביטוחי בריאות, פנסיה ופיננסים. ככל ותבקש לקבל הצעה כי אז באפשרותך ללחוץ על כפתור (לינק) אשר יעביר אותך לתכתובת באמצעות אפליקציית המסרונים "וואטספ" ושם תתבקש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, גילך, מצבך המשפחתי, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל הצעות לשירותים או מוצרים (להלן: "ההרשמה").

 

6.       הנהלת האתר תהיה רשאית לשמור את פרטיך כמפורט לעיל במטרה לנהל את מאגר הלקוחות שלה, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות.

 

7.       מובהר בזאת כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשית. בכלל האמור אתה מצהיר בזאת כי המידע שמסרת הנו נכון ומדויק וכי מסרת את המידע בשמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.

 

איסוף ושימוש במידע

8.       הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש במידע שנתקבל ממך גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר איתך במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהנהלת האתר תציע במסגרת האתר ועוד.

 

9.      הנהלת האתר תהיה רשאית להציג או לשלוח לכל לקוח שנרשם או רכש שירותים או ביצע הזמנות באתר עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, מסרונים (SMS), ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982 (להלן: "הדיוור הישיר").

 

10.   בהסכמתך לבצע הרשמה או לרכוש שירותים או לבצע הזמנות, אתה מסכים בזאת (כחלק מתקנון זה) להצטרף לרשימת הדיוור הישיר של הנהלת האתר בכל אופן וצורה שהיא. במידה ואתה לא מעוניין להופיע ברשימת הדוור- עליך להסיר עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר או דרך הודעה חוזרת במסרון (למספר עליו תתבקש להשיב בהודעה), במקום המיועד לכך. במקרה זה אנו נמחק את פרטי המידע המשמשים לצורך שליחת הצעות מסחריות אליך, אולם ייתכן ופרטי מידע אחרים אודותיך יוסיפו להישמר במערכותינו ובמאגרי המידע שלנו בהתאם להוראות הדין.

 

11.   עוד מובהר כי האתר משתמש בעוגיות ('Cookies', להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך, לאפיין את המוצרים המתאימים לך ולצרכי אבטחת מידע.

 

12.   עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שניתן לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 

13.   אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

14.   הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך (כגון כתובת), וזאת למעט במקרים כדלקמן:

·           על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת;

·           לצורך העברתם לספקי התוכן על מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר;

·           במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם הנהלת האתר;

·           בכל מקרה בו הפרת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;

·           בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

·           בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים ו/או מי מטעמם;

·           בכל מקרה בו תסבור הנהלת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים;

·           במקרה בו העבירה ו/או המחתה הנהלת האתר לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות הנהלת האתר להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

אבטחת מידע

15.   הנהלת האתר תשתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובעולם לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והנהלת האתר.

 

16.   ידוע לך כי הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. הנהלת האתר מבהירה כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

17.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע השמור במאגר מידע ומתייחס אליו. זכותך לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו במידה ותמצא כי המידע השמור אינו נכון או מדויק או חלקי.

bottom of page